Il concerto nella fattoria, ia ia o

by Claudia Beggiato

Muu muu, beè beee, cip cip, bau bau, squit squit, miao miao, frrrr frr, hiii hii, cocodè, ìo ìo, wrr wrr, qua qua, cra cra, cri cri, zzzz zzz, cucu cucu, pr prr, chicchirichi! … Manca forse qualcuno? …