pointless

by Claudia Beggiato

privo di senso

pointless, senza senso