simmetria

by Claudia Beggiato

simmetria, riflessione

simmetria, riflessione